Energiberäkning

Nico Bell erbjuder energiberäkningar (energibalansberäkningar) av era byggnader. Genomförandet av energiberäkningen sker på väl inarbetat sätt som ger dig en trygg och smidig upplevelse av våra energikonsulter. VVS-konsulter, fastighetsägare, husbyggare, entreprenörer, byggbolag och dess representanter i hela Sverige kan med fördel vända sig till Nico Bell. Energiberäkningar är ett av vårt kärnområde och vi arbetar ständigt med att förbättra processen kring detta arbete för att kunna erbjuda våra kunder ett så smidigt uppdrag som möjligt från första kontakt till slutleverans av produkt.

 

NÖDVÄNDIG INFORMATION OM BYGGNADEN

Tack vare vårt fokus på energianalys och beräkningar kan vi snabbt presentera en offert till er. För att utföra en energiberäkning behöver vi följande information om byggnaden:

  • Plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Situationsplan i valfri skala
  • Ort och fastighetsbeteckning där huset skall byggas
  • Information om värmesystem
  • Information om ventilationssystem
  • U-värden på byggnadskonstruktioner (ytterväggar, fönster, tak och golv), alternativt konstruktionsritningar eller konstruktionsbeskrivning.

OM ENERGIBERÄKNING OCH BBR

En energiberäkning är något som krävs vid exempelvis bygglovsansökningar. Den utförs även av andra anledningar, så som vid miljöcertifieringar eller kartläggningar och undersökningar om en byggnads energianvändning. Bland annat ställer BBR krav på specifik energianvändning (kWh/m2,år), installerad eleffekt och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient vilka tas fram med hjälp av en energiberäkning.

 

ENERGIBERÄKNING AV NICO BELL

Nico Bell projektleder arbetet vid energiberäkningar vilket gör att ni inte behöver lägga egen tid på koordinering av olika teknikkonsulter. Vi driver in alla underlag från byggnadens olika konsulter (A, VVS och K) och utför arbetet själva i våra beräkningsprogram. För beräkningen används programmet  VIP Energy, beroende på byggnaden som skall simuleras, och där riktlinjer från Sveby är beaktade.

I leveransen får ni alltid en överskådlig rapport tillsammans med energiberäkningar och uppgifter om de indata, antaganden samt begränsningar som gjorts i beräkningar.

PROGRAM – VIP ENERGY OCH SVEBY

Energiberäkningen utförs i programmet VIP Energy beroende på simuleringsobjektet. VIP Energy är ett avancerat program som tillåter användaren att bygga upp och simulera byggnaden och dess installationer mer likt det faktiska utförandet. Detta ger mer möjligheter att även analysera byggnadens klimat och inomhusmiljö. Vi håller alltid våra program uppdaterade med den senaste versionen av programvaran.

En faktor som påverka en byggnads energiprestanda avsevärt vid energiberäkningar är internlaster (”gratisenergi”) från exempelvis personer, belysning och apparater inne i byggnaden. För detta har ett antal företag gått ihop och sammanställt indata för diverse olika verksamheter, kallat Sveby. Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. I Sveby framgår även schabloner för drifttider av ventilation och liknande för de olika verksamheterna. Anges inget annat så använder vi oss alltid av dessa riktlinjer i våra energiberäkningar.

 

BE OM PRIS PÅ ENERGIBERÄKNING FÖR DIN BYGGNAD

En energiberäkning av hus och ventilation ger dig möjligheten att ställa högre krav på din byggherre innan det för sent. Vårt pris på energiberäkningen beräknas utifrån byggnadens storlek, utformning, verksamhet och tekniska installationer. Anlita oss i tid om du är osäker hur bra ditt hus och din ventilation är på väg att bli ur energisynpunkt.

Kontakta oss för att diskutera energiberäkning av er byggnad.