Energideklaration

Har du en byggnad eller byggnader som behöver energideklareras? Nico Bell har lång erfarenhet av energideklarationer och den expertis som du behöver.

Energi- och miljölagstiftningen är under snabb utveckling i Sverige. 2006 trädde ”Lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader” i kraft, vilket innebär att alla byggnader över 1000 kvm skall energideklareras. Nybyggnation skall energideklareras efter två år och därefter kontinuerligt vart 10:e år. Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till lägre energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Lagen om energideklaration i Sverige har efter hand reviderats och förtydligats. T.ex. är det nu krav på platsbesök vid varje deklaration och från och med den 1 Juli 2015 skärptes kravet på byggnader som måste energideklareras och gäller nu byggnader över 250 kvm.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning samt potentiella energieffektiviseringsåtgärder. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Energideklarationen redovisar byggnadens specifika energianvändning uppdelat på uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Den innehåller uppgifter om huruvida en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet och radonmätning har utförts i byggnaden samt referensvärden för att underlätta jämförelser mellan olika byggnader. Energideklarationen anger om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens prestanda.

Vem ansvarar för att en energideklaration upprättas?

Skyldighet att se till att det finns en energideklaration har den som äger en byggnad eller den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad. Det är ägaren som ska anlita en oberoende certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

Nico Bell erbjuder oberoende certifierade energiexperter som upprättar välutförda och seriösa energideklarationer.